مدرس پکیج فنگ شویی پایه

خانم مهندس تینا ضیاء

مدرس آزمون های نظام مهندسی و فنگشویی

دارای کارشناسی ارشد معماری

دارای پروانه طراحی نظارت و اجرا

کسب رتبه ۱ در آزمون نظارت نظام مهندسی سال ۱۳۹۵

چاپ مقاله در همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی